Ако со Вашиот оглас веќе сте ја постигнале целта и сакате истиот да биде избришан пред датумот на неговото автоматско бришење, доволно е да ни се обратите преку овој  контакт  и при тоа точно да го наведете бројот на огласот за бришење. Потоа ќе треба соодветно (едноставно и бесплатно) да одговорите на нашата email порака за да ни потврдите дека огласот е навистина Ваш, а не е злоупотреба да се избрише туѓ оглас. Откако ќе ја добиеме Вашата потврда, ќе го избришеме огласот за кој ќе се однесува барањето.